Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

Verwerken
Voor een goede uitvoering van het therapietraject verwerkt Elisabeth Brouwer, therapeut en praktijkhouder van Bureau BALANS, persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.
Persoonsgegevens
Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandel- /begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.
Doeleinden
De therapeut verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel/begeleidingsovereenkomst uit te voeren.
Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

  • Het bieden van een optimale behandeling/begeleiding.
  • Het beheren van een cliëntdossier.
  • Het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.
  • In geval de therapeut persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing, supervisie en/of marketingdoeleinden wil gebruiken, vraagt hij hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.

Bewaartermijnen
De therapeut zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de
gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar
bewaard.
Beveiliging
De therapeut heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het
cliëntdossier. De therapeut heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde
toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.
Delen met anderen
In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan de therapeut de
persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Zo kan de therapeut besluiten om met de
bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien de
therapeut dit voor het traject noodzakelijk acht. De therapeut vraagt hiertoe vooraf aan de cliënt
toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst. In het kader van de
algemene bedrijfsvoering maakt de therapeut gebruik van diensten van derden, zoals een
administratiekantoor en ICT-leveranciers. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend
verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering en hosting van data, een en ander
conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.
Recht op inzage
De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien.
Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de therapeut. Na ontvangst van het verzoek
ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien
daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut. Leidt dit niet tot een bevredigende
oplossing dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens
voorleggen.

Scroll naar boven